Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer info


DE VOCHT,  LODEWIJK: - Wiegezang voor zang en klavier. Gedicht van Willem Gyssels

Title: Wiegezang voor zang en klavier. Gedicht van Willem Gyssels
Description: Anterpen : D`Hooghe [193-?]. 6 p. Gr. 4°. Gewicht/weight ca. 350 gr. Omslagontwerp van Edward Pellens.

Keywords: belgische musik, lied, lieder

Price: EUR 20.00 = appr. US$ 21.74 Seller: Musikantiquariat Paul van Kuik
- Book number: 90084

See more books from our catalog: Noten. Lieder (holländisch)